IPA is voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar die dusdanig risicogedrag vertonen dat zij gevaar lopen om (permanente) aansluiting met school, werk, gezin en samenleving dreigen te verliezen. Of jongeren die het risico lopen om af te glijden naar (zwaardere) criminaliteit.

Indicaties

  • Jongeren (en hun ouders) in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar die dusdanig risicogedrag vertonen dat zij gevaar lopen om (permanente) aansluiting met school, werk, gezin en samenleving dreigen te verliezen. Of jongeren die het risico lopen om af te glijden naar (zwaardere) criminaliteit.
  • De aanpak is geschikt voor zowel jongens als meisjes, met nadrukkelijke aandacht voor meisjes met risicogedrag.
  • Er is een aangepaste aanpak voor jongeren en ouders met een verstandelijke beperking
  • De aanpak is gericht op jongeren met verschillende etnische achtergronden. De medewerkers van Levvel hebben ook verschillende etnische achtergronden.
  • Regiobinding met Amsterdam

Contra-indicaties

IPA is een flexibel aanbod dat veel mogelijkheden biedt om iedere risicojongere een passende aanpak  te bieden. Toch kan niet elke jongere deelnemen. Dit gaat op voor:

  • Jongeren met een hoog tot zeer hoog recidiverisico*
  • Jongeren met een gemiddeld IQ lager dan 50
  • Jongeren met dusdanige psychiatrische problemen dat ambulante begeleiding onvoldoende aanslaat
  • Jongeren met dusdanige verslavingsproblematiek dat de combinatie met een ambulant hulpverleningsprogramma niet effectief kan worden ingezet
  • Jongeren waarbij iedere motivatie tot het actief bijdragen aan verbetering van de eigen situatie ontbreekt en waar onvoldoende aangrijpingspunten aanwezig lijken om de motivatie te vergroten.

* Jongeren met een hoog tot zeer hoog recidiverisico kunnen worden aangemeld voor deelname aan iFA, de Intensieve Forensische Aanpak.

adminVoor wie is iPA?